Andrzej Hadzik, absolwent 3 kierunków studiów wychowania fizycznego, ekonomii oraz rehabilitacji ruchowej. Adiunkt Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, prodziekan ds. kierunku turystyki i rekreacji. Jest autorem ponad 80 recenzowanych publikacji krajowych i zagranicznych, głównie z zakresu turystyki zdrowotnej i sportowej.

Do ważniejszych monografii autora należą: Turystyka zdrowotna uzdrowisk" oraz Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce".

Autor poruszył interesujące problemy z zakresu turystyki uzdrowiskowej opierając się na bogatej literaturze przedmiotu. Zaproponowana pozycja z pewnością będzie stanowić cenny wkład do procesu dydaktyki."

Z recenzji dr hab. Jolanty Staszewskiej, prof. nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej w Katowicach. Recenzowany podręcznik adresowałbym do szerszego kręgu odbiorców niż to jest zaznaczone przez autora we wstępie. W szczególności zaliczyłbym do nich, obok studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz gospodarka turystyczna, także studentów kierunków zarządzanie turystyką oraz zdrowie publiczne. Reasumując, przedstawiona do recenzji praca stanowi wartościowe studium z zakresu turystyki i rekreacji uzdrowiskowej. Wzbogaca dostępną na naszym rynku wydawniczym literaturę przedmiotu..."

Z recenzji dr hab. Janusza Klisińskiego prof. nadzwyczajnego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej. Praca ma walory poznawcze i edukacyjne, co jest godne podkreślenia, jako, że jest brak na rynku dobrych monografii dotyczących zarządzania w turystyce i rekreacji, a jeszcze większy brak dobrego podręcznika dotyczącego tego problemu...."

Z recenzji dr hab. Leszka Korzeniowskiego, prof. nadzwyczajnego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie


  • Andrzej Hadzik
  • Wydawnictwo: AWF Katowice
  • Stron: 204
  • Okładka: miękka

Spis treści

ROZDZIAŁ 1
TEORETYCZNE ORAZ HISTORYCZNO-PRAWNE PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI UZDROWISKOWEJ
1.1. Podstawowe pojęcia związane z turystyką i rekreacją
1.2. Historia turystyki i rekreacji uzdrowiskowej
1.2.1. Historyczne kształtowanie się turystyki i rekreacji uzdrowiskowej w zagranicznych kurortach.
1.2.2. Rys historyczny turystyki i rekreacji w krajowych uzdrowiskach.
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania uzdrowisk w Polsce.
ROZDZIAŁ 2
UZDROWISKA JAKO MIEJSCA REALIZACJI TURYSTYKI
1 REKREACJI.
2.1. Znaczenie uzdrowisk dla turystki i rekreacji.
2.2. Statutowe miejscowości uzdrowiskowe w Polsce.
2.3. Sposoby kierowania gości na pobyty uzdrowiskowe w Polsce.
ROZDZIAŁ 3
ZDROWOTNE ZAGADNIENIA TURYSTYKI I REKREACJI UZDROWISKOWEJ.
3.1. Zdrowie jako dobrostan osiągany podczas podróży turystycznych.
3.2. Pobyty zdrowotne jako podstawa turystyki i rekreacji
w uzdrowiskach.
3.3. Efekty zdrowotne i specyfika treningu rekreacyjnego w miejscowościach uzdrowiskowych.
ROZDZIAŁ 4
WYBRANE SPOŁECZNO - EKONOMICZNE ASPEKTY
TURYSTYKI I REKREACJI W KURORTACH.
4.1. Dobra i usługi prozdrowotne jako podstawa podaży w uzdrowiskach
4.2. Turyści i kuracjusze jako główni przedstawiciele popytu uzdrowiskowego.
4.3. Finansowanie pobytów w kurortach.
4.4. Wybrane zagadnienia zarządzania w uzdrowiskach.
ZAKOŃCZENIE.
BIBLIOGRAFIA.