REHABILITACJA W GINEKOLOGII

LAPARPTOMIA- zabieg otwarcia jamy brzusznej odbywający się w narkozie ogólnej.

CEL REHABILITACJI: zapobieganie powikłaniom

Na MPD choruje ok. 0,1-0,2% dzieci wieku szkolnego. Jest to zaburzenie funkcji ruchowych dziecka na skutek uszkodzenia mózgu w okresie okołoporodowym np.: niedotlenienie mózgu, krwiaki pod twardówkowe, wrodzone zaburzenia enzymatyczne i przemiany materii, zakażenie łożyska, zapalenia opon i mózgu, zatrucia chemiczne, wcześniactwo....

DMD - Duchenne Muscular Dystrophy

Dystrophia musculorum progressiva pseudohypertrophica

Prezuro AWF Warszawa , Wydz. Rehabilitacji, rok III

Patogeneza

Pseudohipertroficzny (rzekomoprzerostowy) niedowład mięśniowy. Charakteryzuje się dużą ilością tkanki łącznej i tłuszczowej w mięśniu. Występuje w skali 1:3500 chłopców. Jest to choroba genetyczna (recesywna) - kobieta jest nosicielem choroby na krótkim ramieniu chromosomu X. Chorują tylko chłopcy, kobiety są tylko nosicielkami.

Stwardnienie rozsiane w skrócie "SM" to przewlekłe, postępujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego; przyczyny nie są znane; objawy różne, zależne od umiejscowienia ognisk, najczęściej upośledzenie mowy, niedowład kończyn dolnych, zanik nerwów wzrokowych.

Ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego to choroba wirusowa, która dotyczy substancji szarej rogów przednich rdzenia kręgowego - komórek ruchowych. Przebieg choroby jest dość typowy. Po kilku dniowym ostrym okresie nieżytowym z gorączką do 40°C i kilku dniach przejściowej poprawy dochodzi do ponownego wzrostu temperatury z objawami oponowymi i znaczną bolesnością mięśni.